Публикуване на годишни финансови отчети

Съгласно изискванията на чл. 40, ал.1 от Закона за счетоводството (ЗСч), предприятията следва да публикуват ГФО, по смисъла на чл.26, ал.1 от ЗСч., във вида в който е заверен от регистриран одитор, т.е следва да се публикуват счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите, отчета за паричните потоци, отчета за собствения капитал и приложението по смисъла на НСС 1 ”Представяне на финансови отчети”. Според типа на предприятието, годишните финансовите отчети се публикуват, както следва:

  • Tърговците по смисъла на Търговския закон - чрез заявяване и представяне за обявяването им в Търговския регистър
  • Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност - чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
  • Oстаналите предприятия - чрез икономическо издание или чрез Интернет.

Повече информация за обявяването на годишните отчети можете да получите като се свържете с нас - ще ви дадем точната консултация, която ви е необходима. Консултациите са безплатни за клиенти на Счетоводната кантора. Ако желаете, можем да окажем съдействие при изготвяне на необходимата документация, както и да я подадем вместо Вас.