Публикуване на годишни отчети в интернет

Кои публикуват ГФО в икономически издания или интернет?

отвори
 • Всички предприятия, подлежащи на независим финансов одит, които не са извършили пререгистрация по Закона за търговския регистър.
 • Всички неперсонифицирани дружества (дружества по Закона за задълженията и договорите или граждански дружества по ЗЗД).
 • Всички юридически лица с нестопанска цел, които не са регистрирани в обществена полза.

Ако Вие имате задължение да публикувате годишните си финансови отчети в интернет, ние предлагаме възможността да направите това на нашия интернет сайт. Ние ще осигурим достъп до вашите отчети във вида и сроковете, предвидени по закон.

Напомняме Ви, че и предприятията неупражнявали дейност през финансовата година, също трябва да публикуват годишните си финансови отчети.

Какво подлежи на публикация?

отвори

Съгласно чл. 40 от Закона за счетоводството се публикуват годишният финансов отчет и годишния доклад за дейността на предприятието, приети от Общото събрание на съдружниците /акционерите или съответния орган.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството годишният финансов отчет на предприятията, включва:

 • Счетоводен баланс
 • Отчет за приходите и разходите
 • Отчет за паричните потоци
 • Отчет за собствения капитал
 • Справка за (нетекущите) дълготрайни активи
 • Приложение

Особености?

отвори
 • За предприятията, които подлежат на независим финансов одит, отчетите се публикуват във вида, в който са заверени от регистриран одитор заедно с одиторския доклад и годишен доклад за дейността на предприятието, приет от Общото събрание на съдружниците /акционерите или съответния орган.
 • За предприятията, които изготвят консолидирани финансови отчети, се публикуват консолидираните отчети.
 • Акционерните дружества (АД), командитните дружества с акции (КДА) и дружествата с ограничена отговорност (ООД) публикуват и:
  • Информация за предложението на органа на управление за разпределението на печалбата или за покриване на загубата за предходната година.
  • Решение на общото събрание на акционерите /съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или покриване на загубата за предходната година.

ВАЖНО: Във връзка с промените в Закона за счетоводството, влезли в сила от 03.05.2011 г.,при поискване от страна на контролните органи, предприятията следва да предоставят информация къде са публикувани отчетите им за предходните 3 години. Препоръчваме Ви, ако сте пропуснали да публикувате ГФО за предходни години, да го направите сега.

За да публикувате годишен отчет в нашия сайт отидете на страницата Публикуване в Интернет.