Обявяване на годишни финансови отчети в Търговския регистър

Съгласно чл.40 от Закона за счетоводството, търговците по смисъла на Търговския закон публикуват годишния си финансов отчет – чрез заявяване и представяне в Търговския регистър. (Това се отнася дори за търговците, които не са осъществявали дейност през съответния отчетен период. Те трябва да публикуват празен отчет).

Ние предлагаме нашето съдействие при обявяването на годишни финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър. Подготвяме необходимия протокол за приемане на ГФО и разпределение на печалбата и попълваме съответното заявление за обявяване на акта. От Вас се иска да ни предоставите заверен от управителния орган ГФО за съответната година. Ако сте наши клиенти и сме съставители на вашия отчет, то предоставянето не е необходимо.

Какво подлежи на публикация?

отвори

Съгласно чл. 40 от Закона за счетоводството се публикува: Годишният финансов отчет на предприятието, приет от Общото събрание на съдружниците/акционерите или съответния орган на управление. Съгласно чл. 26, ал.1 от Закона за счетоводството годишният финансов отчет на предприятията включва:

  • Счетоводен баланс
  • Отчет за приходите и разходите
  • Отчет за паричните потоци
  • Отчет за собствения капитал
  • Приложение

Кои лица са задължени да публикуват отчетите си?

отвори

Едноличните търговци, чиито отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, са освободени от задължението за публикуването им в Търговския регистър. Едноличните търговци са задължени да публикуват отчетите си само, когато те задължително подлежат на одит.

  • Tърговците по смисъла на Търговския закон - чрез заявяване и представяне за обявяването им в Търговския регистър
  • Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност - чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
  • Oстаналите предприятия - чрез икономическо издание или чрез Интернет.

В срок до 31 май на следващата година публикуват годишните си финансови отчети едноличните търговци, чиито отчети подлежат на независим финансов одит.

В срок до 30 юни на следващата година публикуват годишните си финансови отчети и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците, дружествата с ограничена отговорност.

В срок до 31 юли на следващата година публикуват годишните си финансови отчети всички останали дружества, регистрирани като търговци по Търговския закон.

Ред за публикуване на годишните финансови отчети

отвори

Годишните финансови отчети се публикуват в Търговски регистър чрез подаване на Заявление за обявяване на актове. Към заявлението се прилага копие на годишния финансов отчет, във вида в който е съставен от съставителя и е приет от управителният орган на дружеството. Към финансовите отчети на търговските дружества задължително се прилага и протокол от Общо събрание на съдружниците (за ООД), на акционерите (за акционерни дружества), Решение на едноличния собственик/акционер (за ЕООД, ЕАД). Този протокол трябва да има всички реквизити, изисквани от Търговския закон и да съдържа информация за приемане на отчета и разпределяне на финансовия резултат.

Заявител може да бъде представляващият предприятието (собственика за ЕТ или управителя за ЕООД или ООД). Заявител за обявяване на ГФО може да бъде и съставителя на отчета, ако има писмено нотариално заверено пълномощно от представляващия предприятието.

Към заявлението за обявяване на актове Г1 се прилага и декларация по чл.13 ал.4 от Закона за търговския регистър, подписана от заявителя.

Ако приносителят на документите е различен от заявителя, той трябва да попълни декларация по чл.13 ал.5 от Закона за търговския регистър, да има изрично писмено пълномощно за подаване на заявление за обявяване актове Г1 подписано от заявителя. Пълномощното трябва да е нотариално заверено.

Ако документите се подават от приносител, който е различен от заявителя, то Заявлението за обявяване на актове Г1, също трябва да е подписано от заявителя с нотариална заверка на подписа.

Ако обявявате отчети за повече от една година, се подава едно заявление Г1 и към него се прилагат всички отчети. Към документите се прилага и квитанция или платежно нареждане за платена държавна такса.


Повече информация за обявяването на годишните отчети в Търговския регистър можете да получите на интернет страницата на Агенция по вписвания или като се свържете с нас - ще ви дадем точната консултация, която ви е необходима. Консултациите са безплатни за клиенти на Счетоводната кантора. Ако желаете, можем да окажем съдействие при изготвяне на необходимата документация, както и да я подадем вместо Вас.