Данъчен адрес

Какво представлява данъчният адрес?

отвори

На основание чл.28 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, всички местни физически и юридически лица, както и чуждестранните лица, които оперират на територията на страната, трябва да посочат адрес за кореспонденция с органите на държавната администрация. Обикновено това е седалището и адреса на управление на фирмата (респ. адреса по лична карта на физическото лице), но може да бъде и различен - такъв, където е осигурено присъствие на обучен персонал в рамките на работното време, който ще приеме телефонно съобщение или ще получи писмо, пратка или друго известие. Това е т.нар. данъчен адрес - адрес за кореспонденция с НАП и други институции на територията на страната.

Ние можем да ви предложим адреса на нашата счетоводна кантора за ваш данъчен адрес. Така винаги ще сте спокойни, че сте получили всички важни известия и съобщения.

Какво Ви предлагаме с тази услуга?

отвори

Да разполагате винаги с легален данъчен адрес, на който ще можете да бъдете намерен. Ще имате на разположение квалифициран персонал, който ще получи телефонно съобщение за Вас, пратка, писмо, известие. Ще имате професионално представителство пред органите на държавната администрация. Всички съобщения ще Ви бъдат незабавно предавани - по телефон, по електронен път или куриер.

Ако тази услуга Ви интересува, свържете се с нас за повече детайли и информация.